Tři sféry lidského života

Každého člověka ovlivňují tři sféry života – zemská, lidská a nebeská.

NEBESA

Nebesa dávají lidstvu život, přináší požehnání. My můžeme tuto sféru ovlivnit pouze
nepřímo, a to upřímnou a vytrvalou snahou si naklonit duchovní bytosti, universum, Boha. Aby nám nebesa požehnala, děláme nejčastěji tyto duchovní činnosti: modlitby, meditace, očisty, obřady a rituály…

ČLOVĚK

Člověk stojí mezi zemí a nebem jako prostřední dynamický článek a spojnice. Lidská
sféra leží víceméně v našich rukách ale jen částečně. Podstatný vliv mají lidé, jakými se obklopujeme. Svobodná volba určitým způsobem neexistuje, protože jsme utvářeni od samého narození ostatními lidmi, vztahy i prostředím. To vše naši „svobodnou“ volbu velmi determinuje.

Lidé laskaví, tolerantní a sebevědomí nám v naší cestě přináší štěstí. Nemusíme mít s nimi stejné sny a cíle, a přesto s nimi můžeme být přátelé.

„Štěstí je důvěra v lidi.“ Miroslav Horníček

Důvěra vychází z principů lásky. Dítě důvěřuje své matce, přítel důvěřuje příteli, partner
partnerce a naopak. Láska žádá odpověď, láska chce být milována, touží po tom, být
opětována. K důvěře patří odpuštění a milost…

ZEMĚ

Třetí sféra nejvíce hmatatelná, zemská, dává lidstvu a všem živým tvorům zázemí
k životu. Prostředí, ve kterém vyrůstáme, pohybujeme se a jsme, má s našimi blízkými lidmi zásadní vliv na náš život, bez ohledu na to, jací jsme a s jakými kartami jsme se narodili. S touto zemskou sférou pracuje Feng Shui.

Tato sféra je nejnižší, nejpomalejší a nejmateriálnější. Feng Shui pracuje s vlivy přírodními, městskými, stavebními, uspořádáním a vybavením domů, i vlivem samotných jednotlivých věci, materiálů a barev.

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Každá kultura zde zanechává pomníky své civilizace – své stavby. Kolik staveb bylo
postaveno z kamene, písku, cihel a betonu a kolik se jich proměnilo v prach a hlínu?
I stavby mají svůj život a pouze ty, které byly obdařeny požehnáním, zůstaly zachované do dnešních dní a přináší svědectví. Jistě to záviselo na datu jejich narození, lokalitě místa a energii, kterou v sobě uchovávají a stále nesou.


Pyramidy, Stonehenge v Anglii, řecké Delfy, chrámy, katedrály a kostely, stavby soustředné – duchovní. Tyto stavby nesou svá svědectví a atmosféru oné doby, proto je tak oblažující a příjemné navštěvovat tyto energetické oázy a nechat se nabýt pozitivní silou. Pulzuje zde duchovní síla…

DO STŘEDU

Stavby s kruhovým půdorysem (rotundy), osmiúhelníkovým půdorysem (baptisteria určená ke křtění), ale i katedrály s půdorysem kříže potlačují rohové oblasti (tedy KUA 2 – partnerské vztahy, 4 – hmotné statky, 6 – okolní lidé, 8 – studium). To  znamená, že se těmto rohovým oblastem života nevěnuje prioritní pozornost. Tím, že stavba částečně v pomyslném čtvercovém dokonalém půdorysu chybí, pak je stavba více zaměřená na duchovnost, náboženský účel. Takové stavby vznikají právě na energetických místech planety více než běžná lidská obydlí. 

Naopak oblasti (KUA 1- začátek, 3 – minulost, 7 – budoucnost, 9 – cíl) duchovního kříže jsou zvýrazněná, podpořená a vše směřuje do středu. Klade se velký důraz na střed, osu nebo kruh, jádro, duši. Centrální stavby jsou mystické, duchovnější a dle tvarosloví také pevnější – stabilnější.

9 oblastí života
Sever může nahradit vstup do stavby

 

HINDUISTICKÉ ZÁKLADY

Úplně na začátku před započetím stavby hinduistických centrálních chrámů se přizval
astrolog, feng shuista v jedné osobě. Ten vymezil místo a čas, kde se začalo plánovat se stavbou.

Nejdříve se určilo místo položení základního kamene, který byl umístěn přesně do středu půdorysu. Zde zatloukl stavitel, feng shuista, kněz v jedné osobě kůl do země a na vrchol tohoto kůlu se položil základní kámen.

Tento kůl byl dle tradice vyhlouben ve správný den tak, aby prorazil hlavičku hada, spícího v zemi a ten se mohl vytáčet směrem vzhůru přesně ve středu chrámu. Tím roztáčet energii až nahoru k vrcholu a propojit stavbu (hmotný život) s vesmírem. Od tohoto středového kamene uloženého na dřevěném kůlu se postupovalo dále ve stavbě, až byl vytvořen celý chrám do prostoru i do výšky. Ve vrcholu chrámu se počítalo se zenitem.

Had se tedy musel probudit úderem kůlu, toto probuzení se počítá za půl otáčky. Pokud se pak had třikrát otočí kolem této osy směrem vzhůru, dosáhne zenitu, vrcholu chrámu a tedy prozření. Tři otáčky souvisí s naším životem, pochopením ve třech sférách.  Pokud člověk prožije a porozumí, pak má všechnu moudrost a dosáhne osvícení.

Můžeme zde vidět i souvislost s jógou a s probouzením hada stočeným tři a půl krát v naší první čakře, oblasti mezi kostrčí a genitáliemi.